Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /customers/e/e/4/titusbrandsmaparochie.nl/httpd.www/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 64 Diaconie - Titus Brandsma Parochie Leeuwarden

Beraad Diaconie

De Titus Brandsma Parochie geeft in de diaconie concreet invulling aan het begrip naaste zijn voor je medemens. Als basis vormen het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25 – 37) en Matteus 25, 31-40. En het  gedachtengoed van het katholiek sociaal denken.  Speerpunten in  de diaconie zijn echte ontmoeting met de medemens.
In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud,  dichtbij en veraf en waar noodzakelijk en mogelijk contact te leggen en hulp te bieden, geestelijk en praktisch.
Hierbij willen we de samenwerking met andere instanties die zich op diaconaal gebied bezig houden benutten, ten behoeve  van de mens in nood.

Het Beraad Diaconie bestaat uit een aantal werkgroepen, waar mensen zich inzetten op de diverse diaconale terreinen in onze parochie. U mag zich vrij voelen om contact op te nemen met een van de werkgroepen als u een hulpvraag heeft.
Mensen die zich aangesproken voelen om mee te doen met een van de werkgroepen  kan altijd contact opnemen met de coördinator van een werkgroep.

In het Groot Beraad zitten de vertegenwoordigers van de diverse diaconale werkgroepen. Het groot beraad komt twee keer per jaar bij elkaar.

Het Klein Beraad initieert nieuwe diaconale activiteiten en bereidt het Groot Beraad voor.

Leden Klein Beraad 

Er is nog één vacature in het Klein Beraad. Mensen met hart voor diaconale actie in en vanuit onze parochie worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met pastor Germa Kamsma-Kunst.

Diaconale activiteiten

onder (mede-)verantwoordelijkheid van de parochie (Parochiebestuur en/of PCI).

De Bovenkant

Inloopochtenden voor mensen met een pastorale, diaconale of maatschappelijke vraag: maandag, dinsdag en woensdag van 10.00tot 12.00 uur.
Locatie is in de Vituszaal, Liobazaal of Antoniuszaal.
De kerk onderhoudt contacten met hulporganisaties die zich bezig houden met de opvang en ondersteuning van asielzoekers. Asielzoekers zijn ook welkom in de “Bovenkant” (in Titus Brandsma Huis) voor een koffie en een gesprek.

Contactpersoon: pastor Germa Kamsma-Kunst, gmh.kamsma@gmail.com, 06-12804205

Zieken en ouderen

Doel: de onderlinge verbondenheid onder ouderen van onze parochie gestalte te geven, door huisbezoeken aan ouderen en zieken van de parochie en wijkbijeenkomsten voor ouderen enbezoek aan zieken in MCL en tehuizen.

Er zijn drie werkgroepen: Leeuwarden-Zuid, Leeuwarden-Noord en Leeuwarden- West , Stiens en omliggende dorpen.
Daarnaast zijn er twee werkgroepen (Noord en Zuid) die elk een bepaald deel c.q. wijk van de stad onder hun hoede hebben voor het bezoekwerk aan ouderen die niet naar de middagen komen. Lees meer >>>

Contactpersoon: Gerard de Boer, inja.gerard@telfort.nl, 058-2664184

Ziekencommunie

Zieken of mensen die niet mobiel zijn, en niet naar de kerk kunnen komen, kunnen thuis de ziekencommunie ontvangen. Lees meer >>>

Contactpersoon: Catrien Faber, c.faber21@gmail.com, 058-2120984

Autovervoer naar de kerken

Het is een kleine moeite om mensen naar de vieringen in een van de twee kerken te brengen die het graag willen en die niet kunnen komen.
Dit werk is ingedeeld in 4 rayons: Leeuwarden Noord, Leeuwarden-Zuid, Stiens en omgeving, Leeuwarden-Oost. Lees meer >>>

Contactpersoon: Frans Gottmer, fransgottmer@gmail.com, 058-2651991

Bedden rijden MCL/tehuizen

Dit een onderdeel vanuit de geestelijke verzorging van het MCL.
Iedere zondagochtend is er een kerkdienst voor patiënten van het ziekenhuis en bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de buurt. Vrijwilligers begeleiden patiënten uit het MCL en of bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de buurt die op zondagmorgen niet zelfstandig naar de gebedsruimte in het ziekenhuis kunnen komen, voor het bijwonen van de oecumenische kerkdienst.Na afloop kan men gezamenlijk koffiedrinken.

Contactpersoon: Jessica de Boer, jesdeboer@hotmail.com, 06-23947633, Bedden rijden in het ziekenhuis

Omzien naar elkaar

De leden van deze werkgroep nemen contact op met medeparochianen die een partner of kind verloren hebben en bieden een luisterende oor en troost in de moeilijke tijden. Lees meer >>>

Contactpersoon: Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@hetnet.nl, 058-2157091

Scheepsmaatjesproject

Deze werkgroep probeert parochianen met een verstandelijke handicap meer te integreren in de parochiegemeenschap.
Door het organiseren van een  jaarlijkse ontmoetingsdag en een ontmoetingsochtend en ook door een netwerk van contactpersonen die maatjes willen zijn van parochianen met een verstandelijke beperking.

Contactpersoon: Tilly van Hofwegen, tvhofwegen@upcmail.com, 058-2663352

Er zijn af en toe contacten met twee werkgroepen: Oecumenische werkgroep Kerken en mensen met een verstandelijke handicap Leeuwarden en de Werkgroep KMVH Fryslân Talant. Lees meer >>>

Werkgroep vluchtelingencontact

Deze werkgroep probeert i.s.m. DPL en Wellzo mee te helpen aan activiteiten voor de vluchtelingen. Ter ondersteuning bij integratie en opvang.

Contactpersoon: Jan Martien van Welie, vanwelie001@planet.nl, 058-2668212

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen wanneer er sprake is van een noodsituatie waarin de wettelijke bestaande voorzieningen niet voorzien. Dit is niet alleen voor RK personen. Ieder mens in nood telt.
Daarnaast steunt Caritas diverse diaconale en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld de Bovenkant, Solidair Friesland, de Voedselbank, en het Aanloophuis. Lees meer >>>

Contactpersoon: Hester Witteveen, hesterwitteveen@upcmail.com

VOM (Vrede-Ontwikkelingssamenwerking-Missie)

De werkgroep wil werken aan bevordering van Vrede-Ontwikkelingssamenwerking-Missie; zij wil werken aan bewustwording van de noden in de Derde Wereld en de solidariteit met mensen daar bevorderen. 

Enkele activiteiten: themadiensten rondom de vredesweek, vastenactie, aandacht voor het project dat de parochie in de veertigdagentijd ondersteunt, informatieavonden over vredesvraagstukken, ontwikkelingshulp, verkoop van vredeskranten en verzorgen van diverse deurcollectes ten bate van diaconale activiteiten. Lees meer >>>

Contactpersoon: Dhr. K. Wierenga, Wierengak1940@hotmail.com, bel 058-2886892

Werkgroep kerstpakkettenactie

Jaarlijks wordt een kerstpakket gestuurd aan een kleine groep mensen die het financieel moeilijk hebben. Een blijk van solidariteit ondersteund door de PCI.

Contactpersoon: Dhr. J. Broek, jbhbroek@upcmail.nl, bel 058-2136378

Aanloophuis

Het aanloophuis, Bagijnestraat 36 is opgericht door gezamenlijk kerken in Leeuwarden. Met behulp van heel veel vrijwilligers kunnen dak- en thuislozen in het weekend terecht voor een kop koffie, een praatje of wat gezelligheid.

Gegevens aanloophuis: aanloophuis_lwd@hotmail.com, 058-2127237

Maatschappelijke Stage

Doel van de maatschappelijke stage is om jongeren van 14 tot 17 jaar nauwer bij het vrijwilligerswerk in de samenleving te betrekken. Jongeren kunnen aan diverse vrijwilligersactiviteiten in de parochie meedoen. Er zijn goede contacten met de diverse scholen.

Contactpersoon: Pastor Germa Kamsma–Kunst, gmh.kamsma@gmail.com, 06-12804205

Diaconaal Platform Leeuwarden

Het DPL is een samenwerkingsverband van verschillende Leeuwarder kerken dat zich bezig houdt met de noden en zorgen van mensen. Het diaconaal platform is gesprekspartner met de gemeente en ondersteunt gezamenlijk mensen in nood die niet bij een kerk zijn aangesloten. Onze parochie participeert hierin. Lees meer >>>

Contactpersoon voor de parochie: Catrien Faber, c.faber21@gmail.com, 058-2120984
Contactpersoon Dagelijks bestuur DPL: Rieks Timmermans, rieks.timmerman@chello.nl

ROC-TBP diaconale activiteit

Jongeren van het ROC-Friese Poort in contact brengen met kerk en samenleving: allerlei diaconale activiteiten in de stad Leeuwarden

Contactpersoon: Pastor Germa Kamsma –Kunst, gmh.kamsma@gmail.com, 0612804205

Huiskamer Xenia

Ook huiskamer van de Weaze genoemd. Een oecumenische werkgroep die de prostituees van de Weaze ondersteunt. 5 middagen per week actief, in samenwerking met het Leger des Heils, Fier Friesland en GGD.

Contactpersoon: Catrien Faber, c.faber21@gmail.com, 058-2120984

 

Diaconale/maatschappelijke activiteiten

waarbij de parochie betrokken is, maar geen (mede-)verantwoordelijkheid draagt. Deze activiteiten staan niet op de begroting van de parochie. Een aantal activiteiten wordt wel mede door de PCI gefinancierd.

Solidair Friesland (KSMA)

Het Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk ‘Solidair Friesland’ ondersteunt het diaconale werk in de Friese parochies met adviezen, cursussen en projecten. Solidair Friesland ondersteunt ook het Beraad Diaconie van de Titus Brandsma Parochie.

Contactpersoon: Jan Bosman, jbosman@solidairfriesland.nl, www.solidairfriesland.nl, 058-2130046

Gedetineerdenbezoek

Elke week is er een kerkdienst in PI De Marwei Leeuwarden. De ene week een protestante dienst, de andere week een katholieke dienst.
Vrijwilligers mogen de viering meemaken als zij contact opnemen met de contactpersoon.

Contactpersoon: Dhr. K. Wierenga, Wierengak1940@hotmail.com,058-2886892

Exodus Support Fryslân Maatjesproject voor (ex-)gedetineerden en hun relaties

Exodus is een non-profit organisatie die bestaat uit Stichting Exodus Nederland, tien lokale Exodushuizen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk.
Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Uitgangspunt is dat iedereen nieuwe kansen verdient.
Bij Solidair Friesland is een maatjesproject ondergebracht voor nazorg aan ex- gedetineerden en voor zorg aan familieleden van gedetineerden. Lees meer >>>

Contactpersoon: Dieuwke Bijlsma, info@exodussupport.nl, 06-23950742

Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding Friesland

Het doel van de werkgroep is het doorbreken van het taboe rond zelfdoding en het bieden van mogelijkheden om de gevoelens en ervaringen met elkaar te delen door middel van gespreksgroepen.

Contactpersoon: Voorzitter: Jan van Wieren, secretariaat info@nabestaandennazelfdodingfrl.nl, 0512 54339, 06 36364632, www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl

Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân wil diverse culturen en religies bijeen brengen vanuit het principe van gelijkwaardigheid en respect voor de identiteit van de ander.

Contactpersoon: Kleurrijk Fryslân, info@kleurrijkfryslan.org, www.kleurrijkfryslan.org, 058-2998905

Fries Vredesplatform

Het Fries Vredesplatform houdt maandelijkse vredeswake op de laatste donderdag van de maand en organiseert lezingen en andere activiteiten in de vredesweek.

Contactpersonen: Gerdy Hahn, a.hahn8@upcmail.nl, Jan Bosman, jbosman@solidairfriesland.nlwww.solidairfriesland.nl

Voedselbank

Bedoeling van de voedselbank  is dat mensen mede door deze concrete ondersteuning in hun financiële problemen worden verlicht. Twee keer per jaar is er een parochiële inzameling voor de Voedselbank.

Contactpersoon: Catrien Faber, c.faber21@gmail.com, 058-2120984 en www.leeuwarden.voedselbankennederland.nl/home/

Effe doen

Een vrijwilligersproject van Humanitas. Voor díe vragen waarop de huidige hulp- en dienstverlening géén antwoord heeft. Praktische en sociale hulp voor mensen die het zelf niet redden. Hulp bij instellen van apparatuur, winkelen, hond uitlaten, bed verplaatsen, de tuin winterklaar maken. Het is éénmalige of kortdurende hulp.

Contactpersoon: Ida Jorna, Jorna2@gmail.com, 058-2128578, https://www.humanitas.nl/afdeling/leeuwarden

Wereldwinkel

Twee keer per jaar verkoop achter inde kerk van kwaliteitsproducten uit ontwikkelingslanden met eerlijke, mens- en milieuvriendelijke handel als uitgangspunt. De winkel is te vinden Nieuwestad 113.

Contactpersoon: Gerdy Hahn a.hahn8@upcmail.nl, www.wereldwinkelleeuwarden.nl

Schuldhulpmaatjesproject

Het doel is steun geven aan mensen in schuldhulpverlening. Een steuntje in de rug om het vol te houden, te verwijzen en zo nodig te helpen waar de hulp van anderen stopt. Lees meer >>>

Contactpersoon: Rieks Timmerman (DPL), www.schuldhulpmaatje.nl

Dagopvang Leger des Heils

Op alle werkdagen is het leger des Heils aan de Tuinen open voor mensen die geen vaste woon- verblijfplaats hebben.Er zijn enkele vaste vrijwilligers uit onze parochie actief.

Contactpersoon: Dhr. E. Schweigmann, E.Schweigmann@upcmail.com, 058-2129784, www.legerdesheils.nl/korpsleeuwarden

Interkerkelijke diaconale activiteiten en verwante organisaties

www.aanloophuisleeuwarden.nl 
www.inlia.nl netwerk van geloofsgemeenschappen over vreemdelingskwesties
www.legerdesheils.nl/korpsleeuwarden Dagopvang dak- en thuislozen, Servicecentrum “De Tuinen”, Tuinen 32, 8911 KE Leeuwarden, tel. 058-2164565
www.kleurrijkfryslan.org Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 
http://www.solidairfriesland.nl/component/k2/fries-vredesplatform Vredesplatform 
www.wereldwinkelleeuwarden.nl www.amnestyleeuwarden.nl
www.exodus.nl Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden
http://leeuwarden.voedselbankennederland.nl/home/
www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl
www.schuldhulpmaatje.nl Landelijk Servicepunt Schuld Hulp Maatje
www.schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl
www.supportfryslan.nl Support Fryslan 
www.zienn.nl Woonondersteuning, opvang en woonvoorziening

Maatschappelijke organisatie

www.armekantfryslan.nl
www.humanitas.nl/afdeling/leeuwarden voor de werkgroep Effe Doen
www.oikocredit.nl 
www.rodekruis.nl
www.wellzo.frl
www.zonnebloem.nl

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Vormsel 2017
Vitushof-Columbarium