Werkgroepen Rouwverwerking

Werkgroepen Rouwverwerking

Werkgroep ‘Omzien naar elkaar’

Een werkgroep van de Titus Brandsma Parochie.

Vanuit de diaconale gedachte ‘omzien naar elkaar’, begeleiden leden van de Werkgroep Omzien naar Elkaar medeparochianen na het overlijden van een partner of een kind. Twee maanden na het overlijden wordt contact opgenomen met de nabestaande, als parochiegemeenschap willen we onze deelneming betuigen met het overlijden van een dierbare. Wij bieden aan, indien men dat wenst, gedurende ongeveer een jaar hen maandelijks te bezoeken. Dit bezoek betreft voornamelijk luisteren en er zijn voor de partner of familie in een periode van rouw.

Het Brievenpastoraat van het Bisdom Groningen-Leeuwarden stuurt de nabestaande vanuit het Bisdom regelmatig brieven ter ondersteuning. Vanuit het Bisdom wordt tweemaal per jaar een partner-contactdag georganiseerd. Nabestaanden komen zo met elkaar in contact ter ondersteuning en uitwisseling van hetgeen ze ervaren tijdens de vaak moeilijke periode na een overlijden.

PB020058De Allerzielenviering die ieder jaar op 2 november plaatsvindt wordt in samenwerking met de pastor/pastoor door de werkgroep Omzien naar Elkaar voorbereid. Nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar ontvangen voor deze viering schriftelijk een uitnodiging. Tijdens de Allerzielenviering wordt de overledene bij naam genoemd en voor ieder ter nagedachtenis een kaars aangestoken.

De vijf leden van de werkgroep Omzien naar Elkaar vergaderen eens per drie maanden. De coördinator van de werkgroep verwerkt het hele jaar door de te bezoeken adressen.

De leden van de werkgroep Omzien naar Elkaar bezoeken partners of familie van parochianen die een pastor hebben gevraagd aanwezig te zijn bij de uitvaartdienst in de kerk en/of het crematorium.

voor info:  info@sintvitusparochie.nl

 

Werkgroep ‘Nabestaanden na Zelfdoding Fryslân’

Deze gespreksgroep heeft als doel ervaringen met elkaar te delen en het taboe rond zelfdoding te doorbreken.

De groep komt om de twee weken bij elkaar in het Titus Brandsma Huis.
Er wordt jaarlijks een ontmoetingsdag georganiseerd.

voor informatie:  info@sintvitusparochie.nl

Voor algemene informatie voor Nabestaanden na Zelfdoding in Friesland, zie http://www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl/