Binnen de katholieke kerk zijn de sacramenten van groot belang. Op verschillende momenten van ons leven vieren wij onze verbondenheid met de Drie-ene God; we ontvangen zijn
genade, maar ook zijn opdracht om ons voor zijn Rijk in te zetten. Hoe  worden deze sacramenten in onze parochie gevierd?
Voor nadere informatie contact opnemen met een van de pastores.De doop

Het Doopsel is de viering van het door God gegeven leven, opneming van het kind in de christe­lijke ge­meenschap. Voor het Doopsel is er een gesprek over de betekenis van dit sacrament voor kind en ouders. Datum en uur van het Doopsel worden vastgesteld in overleg met de pastoor.

Volwassenen kunnen het Doopsel ontvangen na een voorbereidingstijd, de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’.

Pastoor P.J.J. Stiekema    email: p.j.j.stiekema@gmail.comHet vormsel

Leven groeit en rijpt. Waar ook gelovig leven groeit en rijpt wordt, na Doop en Eucharistie, opname in de Kerk voltooid met het Vormsel. Dit sacrament van Geest-kracht wordt gevierd als jongeren circa 15 jaar zijn. Na verlaten van de basisschool worden zij uitgenodigd voor de ‘klupkatechese’. Zij doen twee jaar mee aan de catechese en kunnen dan van de bisschop het Vormsel ontvangen. Contactpersoon pastor Kamsma-Kunst, p/a Bonifatiusplein 21, 8911 JT  Tel. 06-12804205  email:  gmh.kamsma@gmail.comDe eucharistie

De Eucharistie is de bron van ons geloof. Jezus toont waar­heen zijn zelfga­ve leidt: het Rijk Gods en verrijzenis. Trouw aan Jezus’ opdracht ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ vieren we de Eucharistie; ook op weekdagen.

Kinderen in groep 4 kunnen meedoen aan de communiecatechese, de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Daarin is ook rol voor de ouders van de kinderen van essentieel belang.

Wie door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kan komen, kan thuis de ziekencom­munie ontvangen: een familielid of vrijwilliger brengt dan de heilige Communie.De biecht

Met Jezus’ heengaan is vergeving van schuld niet verdwenen. In de Kerk wordt naast verkondi­ging ook de verge­ving uitgeoefend. Onder mensen is erkenning van schuld nodig voor her­stel van de relaties. Vergeving is bevrijding. De mens wordt door God aanvaard, wat er ook in het leven gebeurd is.

Voor het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, kunt u een afspraak maken met de pastoor. Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag is na de Eucharistie gelegenheid om te biechten.

In de Advent en in de Veertigdagentijd zijn er Boetevieringen,  waarna ook gelegenheid is voor een persoonlijk biechtgesprek.

 
Het huwelijk

Het huwelijk is een verbond, een levens­gemeen­schap. Paulus verbindt de liefde tussen man en vrouw met Christus’ liefde voor de Kerk.

Als u wilt trouwen moet u tijdig contact opnemen met de pastoor. De priester, als ambtsdrager, assisteert bij de huwelijkssluiting. Bruid en bruide­gom dienen elkaar het sacrament toe.De
ambten ‘pastores’

In de katholieke kerk spelen de verschillende ambten een belangrijke rol: zij zijn een sacrament, een teken van Gods zorg voor de mensen. Vroeger waren bijna alle werkers in de kerk priester, tegenwoordig kennen we een veelvoud van bedienaren in de kerk: naast de priester kennen we de diaken, ook een gewijde ambtsdrager, en de pastorale werk(st)er, een theologisch en pastoraal geschoolde functionaris die door de bisschop benoemd is en een groot aantal taken in de parochie op zich neemt. De bevoegdheden wat betreftde sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen de priester gaat voor in de eucharistie en bedient ziekenzalving en biecht; priesters èn diakens assisteren bij het huwelijk; bij afwezigheid van een priester wordt een viering van Woord en Communie gehouden door de pastorale werk(st)er. Elke pastoraal werkende begeleidt de vrijwilligers, bezoekt de parochianen en doet al het voorkomende werk. Wij willen als team in collegialiteit samenwerken, in respect voor ieders eigen verantwoordelijkheden. Ook willen we benadrukken dat iedere gelovige deelt in het algemene priesterschap; onze zorg voor de kerk willen wij delen met alle parochianen.De
ziekenzalving

De Ziekenzalving is intens, waar de zieke zélf aan toe moet zijn! In dit sacrament wil God de zieke nabij zijn, leiden en mee lijden. Daardoor kan de zieke naar Jezus’ voorbeeld de ziekte innerlijk aanvaarden en kracht putten om de weg te vervol­gen. Bovendien is de zieke zo in staat te getuigen van geloof in en ver­trouwen op de Heer, óók in het aangezicht van lichamelijk verval. U kunt voor dit sacrament contact opnemen met de pastoor.

Ziekenzal­ving is geen “sacrament van de stervenden”. Voor stervenden kent de Kerk het Viaticum: de laatste Communie. Daarnaast kent de Kerk ook de ziekenzegen.

 


(De kerkelijke uitvaart)

Geen sacrament, maar wel een belangrijke liturgische viering is de kerkelijke uitvaart, Wij vertrouwen onze doden toe aan God met gebed, woord en symbool.
U wordt verzocht daarover met  de pastor contact op te nemen; met hem/haar  kunt u uw wensen bespreken en in overleg treden over plaats en tijd. Behalve
in de parochiekerken, is het ook mogelijk een uitvaartviering te houden in  het crematorium. Begrafenis is mogelijk op de katholieke begraafplaats, bijzetting van de as kan ook daar, of in het colombarium in de Dominicuskerk.

 


Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium