Overleg ‘Aan gemeenschap winnen’, Beraad Liturgie

In een eerdere editie van Kerkvenster, over de beleidsnotitie Aan gemeenschap winnen en toch besparen, is toegezegd dat Beraad Liturgie in overleg zou gaan met kosters, (ouders van) misdienaars, acolieten, lectoren, lectrices en vrijwillige chauffeurs. Om samen na te denken hoe we als geloofsgemeenschap elkaar kunnen vasthouden en juist nu (als we eind dit jaar teruggaan naar één zondagsviering) kunnen groeien naar meer oog voor elkaar, meer saamhorigheid en betrokkenheid op de ander, zodat we als geloofsgemeenschap winnen aan vitaliteit in deze nieuwe situatie.

Het eerste overleg was met de kosters, voor het eerst dat de kosters van beide kerken elkaar zo ontmoetten. Hoewel gestreefd wordt naar inzetbaarheid van alle liturgische krachten in beide kerken, is dat voor kosters moeilijk. Hun taak niet alleen liturgisch maar ook erg kerkgebouw gebonden. Elk kerkgebouw zit anders in elkaar. Waardering voor de creativiteit van de beleidsnotitie werd expliciet uitgesproken. Het was goed om alle ins en outs van de kosterij te bespreken, ons aller waardering uit te spreken. Een samenkomst die naar méér smaakt. De gezamenlijke kosters gaan zelf een studiedag organiseren.

Het overleg met (ouders van) misdienaars en de acolieten van beide kerken verliep ook in een harmonieuze sfeer. Alle aanwezigen waren bereid in beide kerken te dienen! Wel een vraag van acolieten of het mogelijk is ook op zaterdag in de Dominicuskerk te mogen dienen waar nu alleen misdienaars worden ingeroosterd. Waar de Bonifatiuskerk nu geen misdienaars kent wordt hun liturgische taak nader beschreven. In beide kerken gaat geoefend worden met wie wellicht wat onbekend is met de gebruiken van die ene kerk. Er zal worden gestreefd naar één gezamenlijk rooster. Met recht en reden werd gevraagd naar de traditionele uitgaansdag voor de misdienaars. Twee ouders zullen daarvan de organisatie op zich nemen.

Een derde avond was met lectoren, lectrices en de vrijwillige chauffeurs. De geopperde inzet in en ten behoeve van beide kerken kreeg snel een heldere reactie: ‘Ja, natuurlijk, erg logisch.’ Lectoren, lectrices die tot nu toe in één kerk hun liturgische taak vervullen worden woensdag 21 oktober om 20.00 uur in het Titus Brandsma Huis ingewijd in de gebruiken van de andere kerk. Vrijwillige chauffeurs vroegen om werving van extra chauffeurs. Zodat wie ’s weekends of op feestdagen niet op eigen kracht in de kerk kan komen toch betrokken blijft, gekend en gezien wordt door medegelovigen. In de beide kerken liggen intekenlijsten voor vrijwillige chauffeurs, om het aantal dat zich nu aanbiedt te kunnen uitbreiden. Het was inhoudelijk een korte avond maar een mooie avond. Het onderling gesprek ging namelijk wel verder, tal van kerkelijke thema’s zijn besproken.

Het komende parochieseizoen worden gezinsvieringen niet alleen op de zondag gepland maar ook op zaterdagavond. Er is het streven om elke zaterdagavond koffie te drinken in de zaal van de Dominicuskerk, na de spirituele ontmoeting met de Heer de ontmoeting met elkaar.

De betrokkenheid, de inzet en het positieve meedenken van zoveel liturgische krachten is een hartverwarmende ervaring. Indrukwekkend op zo’n manier de geloofsgemeenschap van Jezus handen en voeten te geven. De liturgische inzet van onze vrijwilligers in beide kerken is en blijft een kwestie van vrijwilligheid! Wie per se, om wat voor reden dan ook, niet wil, wordt ook zeer zeker niet “gedwongen”.

Vanaf januari 2016 ziet het liturgisch rooster er anders uit. De roosters van Leeuwarden en de parochies Om de Zuid (Irnsum, Warga en Wijtgaard) worden per volgend haar samengevoegd tot één liturgisch rooster. Dan gaan onze pastores van de Titus Brandsma Parochie op zondag om 09.30 uur voor in Warga of Wijtgaard en om 11.00 uur in Leeuwarden. Dat als aanloop op het pensioen van pastor Boukema, in de loop van het jaar 2017. Zo kan het Leeuwarder team zich daar inwerken en ingroeien, om er vertrouwd en gekend te worden. Zo groeien we samen in geloof en winnen aan gemeenschap.

Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium