Kalender
 • 1 november 2014 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
 • 3 november 2014 09:00schoonmaak Dominicuskerk
 • 4 november 2014 08:30Kerkschoonmaak Bonifatius
 • 8 november 2014 14:00Openstelling Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreide agenda als lijst
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie wil een rooms-katholieke gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit de verkondiging van Gods Woord en de viering van de sacramenten, waardoor mensen kunnen groeien in geloof en spiritualiteit. Als geloofsgemeenschap wil zij vanuit het evangelie betrokken zijn op elkaar en helpen gestalte te geven aan gerechtigheid in de samenleving en solidariteit met de kwetsbare mens.

Cursus ‘Liturgie, wie, wat en hoe’

Kadercursus Liturgie start in november

Vanaf november organiseert de Diocesane Werkgroep Liturgie weer een cursus rond liturgie. De cursus ‘Liturgie, wie, wat en hoe’  is bedoeld voor alle vrijwilligers die in onze parochies bij de liturgie betrokken zijn.

Cursus LiturgieIn voorgaande jaren was deze cursus in het bijzonder bedoeld voor parochievoorgangers en het getuigschrift van de Pastorale School was voor deelname een vereiste. Dit is nu niet meer nodig en allen die de parochiële liturgie dragen zijn uitgenodigd.

Bent u in uw parochie werkzaam als voorganger, lector, koster, binnen gezinsvieringen of een ander liturgisch werkveld? Dan bent u van harte welkom om aan de cursus deel te nemen. De cursus wordt gehouden in het Bisdomhuis te Groningen.

Voor méér informatie en een folder kunt u contact opnemen met pastoor Victor Maagd, 0527 – 61 20 61 of pastoormaagd@gmail.com
Opgave bij Lisette Winter, 050 – 4065888 of l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl


Activiteiten in oktober/november

Lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis (dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt):

 • 30 oktober, 9.45 uur: diaken Theo Midden over Lucas en Handelingen
 • vóór 1 november: opgave voor Diocesane retraite in weekend van 28-11 tot 30-11 in klooster Thuine, Duitsland
 • 4 november, 10.00 uur: Peter Vermaat over de Psalmen
 • 4 november, 20.00 uur: lezing over de heiligen van Friesland en in Leeuwarden door em.pastoor Jan van der Wal
 • 5 november, 19.30 uur: de Fiorettigroep
 • 6 november, 20.00 uur: Katholiek zo gek nog niet o.l.v. pastoor Stiekema
 • 12 november, 19.30 uur: een dialoogavond over water en duurzaamheid door pastor Kamsma
 • 17 november, 20.00 uur: muziek en teksten van Hildegard van Bingen door Hans Nieuwland
 • 18 november, 10.00 uur: Chris Hoogland over Jezus van Nazareth
 • 20 november, 9.45 uur: diaken Midden over Lucas en Handelingen
 • 22 november, 9.30: Stille ochtend Zen meditatie
 • 28 november, 16.00 uur Diocesane Retraite Thuine o.l.v. Peter Vermaat (weekend)

Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg zullen vinden naar een van de vele activiteiten voor inspiratie bij het geloof.
Voor alle informatie, data, of u zich moet opgeven en wat de kosten zijn, staat in het programmaboekje C&S: Lezingen/cursussen najaar 2014.

Jeugd-activiteiten

Alle Jeugdactiviteiten in november zijn weer te vinden onder ‘Jeugd’ in de horizontale balk bovenaan de website.
Ook vind je daar een totaaloverzicht op één A-4-tje van alle kinderactiviteiten in de maand november en december (kinderkerk, kindercatechese, kinderopvang en  gezinsvieringen). De kinderkerk- en kinderopvangdata staan ook op het vieringenoverzicht.

Hierna de bijeenkomsten in november voor kinder-, clubcatechese en Trefpunt:

 • 7 november, 16.00 uur kindercatechese
 • 8 november, 19.00 uur clubcatechese
 • 8 november, Martinusdag in Drachten  m.m.v. Het Sint Vituskoor!
  Deze dag wordt georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden.
 • 14 november, 19.00 uur Trefpunt

Parochievergadering

op 20 november, 20 uur in het Titus Brandsma Huis.

 


Doop en Vormsel 2014
Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Bezinning
Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van Uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen.