Kalender
  • 25 april 2014 19:00Trefpunt (Jongeren 15-25 jaar)
  • 25 april 2014 19:30Klaverjasavond Franciscus
  • 27 april 2014 10:45Koffiedrinken na de viering in de Dominicuskerk
  • 1 mei 2014 09:45Bijbelgroep over Lucas en Handelingen
AEC v1.0.4 Agenda als lijst
Zoeken

Gevangenen bezoeken

Wekelijks is er op de zondagmorgen voor gedetineerden een liturgieviering, waarin vrijwilligers van buiten een bijdrage leveren door aanwezig te zijn en na de viering koffie te zetten en met de gedetineerden een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Er zijn vrijwilligers van verschillende kerken die hieraan meewerken. Graag zien we nieuwe vrijwilligers tegemoet. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

Gevangenispastor: Marie-José Dusseldorp – M.Dusseldo@dji.minjus.nl

Voor meer informatie vanuit de parochie bij:
Klaas Wieringa
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
058-2120982

 

Bajesbrevier.

Op 3 november 2012  is, na een mooie gebedsdienst in de penitentiaire inrichting Leeuwarden, het eerste exemplaar van het nieuwe Bajesbrevier overhandigd aan Mgr. De Korte. Dit gebeden- en dagtekstenboek voor gedetineerden is een goede steun voor degenen die, zoals de bisschop het zei, “uit nood hebben leren vloeken”.

Gevangenispastor Marie-José Dusseldorp, werkzaam in Leeuwardenin de Marwei, hield een mooie overweging over het thema: bidden in het verborgene. Zij verwees naar de situatie dat gedetineerden vaak geen woorden kunnen vinden voor wat hen overkomt, laat staan woorden om te bidden. “Maar op verborgen momenten zoek je de Verborgene. Op verborgen momenten zoek je woorden. Het Bajesbrevier kent heel diverse teksten. Zij kunnen je helpen om jouw manier van spreken met God te vinden en te bidden in het verborgene

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst op 7 dec. j.l.

Er waren ruim 30 vrijwilligers vanuit de hervormde en katholieke kant aanwezig. Dominee Wouda opende de avond met een lezing uit het oude testament. Hier over werd gesproken; kun je hier iets mee in relatie tot het werk in de gevangenis. Hoop is wat er toch uit naar voren kwam en een toekomst: ‘de steppe zal bloeien’. Daarna volgde een levedige discussie n.a.v. een aantal stellingen van pastor Marie-José Dusseldorp, o.a. hoe handel je wanneer je in een bepaalde situatie een ex-gedetineerde ontmoet. Als mededeling kwam dat volgend jaar de diensten naar de zondagochtend gaan, wanneer dit doorgaat is nog niet helemaal duidelijk. Twee vrijwilligers namen na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest nu afscheid. Zij ontvingen het Bajesbrevier.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

     

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in de Marwei

Palmpasen
Orgelactie
De Titus Brandsma Parochie wil graag het oude hoofdorgel van de Bonifatiuskerk renoveren.

schilderijverkoop
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Gebed van de dag
O God!

O God, verleen ons
de rust
om te accepteren wat niet veranderd kan worden,
de moed
om te veranderen wat wel veranderen kan
en de wijsheid
om deze twee te kunnen onderscheiden.