Kalender
  • 25 oktober 2014 10:30Inspiratiedag voor zangers met Chris Fictoor
  • 25 oktober 2014 19:0045-jarig bestaan Themakoor/koffie na afloop
  • 26 oktober 2014 11:00Gezinsviering met Scheepsmaatjes, aansluitend koffie/thee
  • 3 november 2014 09:00schoonmaak Dominicuskerk
AEC v1.0.4 Uitgebreide agenda als lijst
Zoeken

Gevangenen bezoeken

Wekelijks is er op de zondagmorgen voor gedetineerden een liturgieviering, waarin vrijwilligers van buiten een bijdrage leveren door aanwezig te zijn en na de viering koffie te zetten en met de gedetineerden een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Er zijn vrijwilligers van verschillende kerken die hieraan meewerken. Graag zien we nieuwe vrijwilligers tegemoet. U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

Gevangenispastor
Marie-José Dusseldorp, M.Dusseldo@dji.minjus.nl

Voor meer informatie vanuit de parochie
Klaas Wieringa
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
058-2120982
wierengak1940@hotmail.com

 

Bajesbrevier

Op 3 november 2012  is, na een mooie gebedsdienst in de penitentiaire inrichting Leeuwarden, het eerste exemplaar van het nieuwe Bajesbrevier overhandigd aan Mgr. De Korte. Dit gebeden- en dagtekstenboek voor gedetineerden is een goede steun voor degenen die, zoals de bisschop het zei, “uit nood hebben leren vloeken”.

Gevangenispastor Marie-José Dusseldorp, werkzaam in Leeuwardenin de Marwei, hield een mooie overweging over het thema: bidden in het verborgene. Zij verwees naar de situatie dat gedetineerden vaak geen woorden kunnen vinden voor wat hen overkomt, laat staan woorden om te bidden. “Maar op verborgen momenten zoek je de Verborgene. Op verborgen momenten zoek je woorden. Het Bajesbrevier kent heel diverse teksten. Zij kunnen je helpen om jouw manier van spreken met God te vinden en te bidden in het verborgene

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst op 7 dec. j.l.

Er waren ruim 30 vrijwilligers vanuit de hervormde en katholieke kant aanwezig. Dominee Wouda opende de avond met een lezing uit het oude testament. Hier over werd gesproken; kun je hier iets mee in relatie tot het werk in de gevangenis. Hoop is wat er toch uit naar voren kwam en een toekomst: ‘de steppe zal bloeien’. Daarna volgde een levedige discussie n.a.v. een aantal stellingen van pastor Marie-José Dusseldorp, o.a. hoe handel je wanneer je in een bepaalde situatie een ex-gedetineerde ontmoet. Als mededeling kwam dat volgend jaar de diensten naar de zondagochtend gaan, wanneer dit doorgaat is nog niet helemaal duidelijk. Twee vrijwilligers namen na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest nu afscheid. Zij ontvingen het Bajesbrevier.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

     

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in de Marwei.

Orgelactie
Voortgang renovatie oude hoofdorgel Bonifatiuskerk
jamverkoop

Klik hier om meer te lezen over de orgelrenovatie.
Eerste Communie 2014
Gebed van de dag
Je begeerte je afgod

Begeer je wat met God, ik zeg het helder en vrij,
(hoe heilig je ook bent) dat het jouw afgod is.
 
Angelus Silesius in ‘de hemelse zwerver’