Op woensdag 13 februari 2019 opent Clara Bakker de KVG-avond met het gedicht: “Zoek het niet te ver “. Na enkele huishoudelijke mededelingen geeft zij het woord aan de heer Jan Tijsma, die na zijn pensionering zijn “oude werk” weer opgepakt heeft nl. de fotografie, maar nu als hobby.

Voor zijn pensionering heeft hij jarenlang in de buurt van Den Haag gewoond, maar het heitelân bleef trekken en zo kwam hij samen met zijn vrouw in Oudemirdum terecht.

Daar heeft hij zich toegelegd op landschaps- en natuurfotografie o.a. om zijn collega’s in de Randstad te laten zien hoe mooi Friesland is. En dit heeft geresulteerd in de presentaties, die hij nu geeft bij diverse verenigingen, stichtingen etc. Hij is tevens vrijwilliger bij natuurorganisaties, ambassadeur van het Nationaal Landschap ZWF en is betrokken bij het infocentrum Mar en Klif.

Het Nationaal Landschap ZWF is een landschap met bijzondere kwaliteiten en daar moeten we zuinig op zijn. Het is een echt Nederlands landschap met een unieke combinatie van cultuur-historische elementen en natuurlijke elementen zoals natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. Er zijn 20 nationale landschappen in Nederland. Het Nationaal Landschap ZWF loopt van de Afsluitdijk langs Bolsward, Sneek, heel Gaasterland en dan via de IJsselmeerkust weer terug naar de Afsluitdijk. We hebben hier: weidse uitzichten, schaalcontrasten van open naar besloten, Middeleeuwse verkaveling, waterlopen, meren, stuwwallen en terpen. Het landschap is door de eeuwen heen door mensenhanden gevormd.

De heer Tijsma neemt ons mee door het landschap ZWF in het verleden en het heden. In het begin was er een hele grote delta, ontstaan door een oerrivier uit de Botnische Golf. Uit de voorlaatste ijstijd, zo’n 120.000 jaar geleden, zijn de keien overgebleven, die op diverse plaatsen in Gaasterland te zien zijn. Na de laatste ijstijd van 10.000 jaar geleden werd het warmer en vochtiger en had men te maken met enorme zandverstuivingen. Gaast betekent dan ook zanderige hoogte. Zo langzamerhand ontstonden er kwelders en tot ongeveer het jaar 1200 wierpen de bewoners terpen op om zich te beschermen tegen overstromingen. Daarna werd het land bedijkt en was het niet langer nodig om op terpen te bouwen. In het huidige landschap kun je nog altijd de hemdijken en de slapersdijken zien. In die tijd lag Bolsward aan de Middelzee, die via de Marneslenk een verbinding had met zee. Daardoor kon Bolsward zich ontwikkelen tot een rijke handelsstad. Later slibben Marne en Middelzee dicht en ontstaat de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Bolsward ligt dan niet meer aan zee, maar blijft toch een belangrijk handelscentrum. We onderscheiden 4 landschapstypen in ZWF: de IJsselmeerkust, het kleigebied, het veen- en merengebied en het stuwwallenlandschap, dat voornamelijk in Gaasterland voorkomt.

Na de pauze laat de heer Tijsma een werkelijk prachtige compilatie zien van Nationaal Landschap ZWF in de 4 seizoenen. Hij laat elk landschapstype in de 4 seizoenen zien en dat leidt tot prachtige foto’s, die aan elkaar gezet zijn met als begeleiding sfeermuziek. Wat is Friesland mooi en het gedicht van de voorzitter “zoek het niet te ver “ sluit duidelijk aan bij deze beelden.

Clara bedankt de heer Tijsma hartelijk voor de mooie avond, die hij ons bezorgd heeft en uit de zaal komt een luid applaus. Iedereen gaat voldaan naar huis.

Vieringen binnenkort