Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Liturgieën komend weekend

  • Liturgie voor zaterdag 27 mei om 19.00uur in de Dominicuskerk, zie link >>>  
  • en voor de Gezinsviering op zondag 28 mei om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk, zie link >>>

Bisschopswijding op 3 juni in Groningen

(foto Marlies Bosch)

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden

Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op 1 april j.l. door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. De nieuwe bisschop is 52 jaar oud en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Op zaterdag 3 juni zal mgr. Van den Hout tot bisschop worden gewijd en de zetel van het bisdom in bezit nemen (aanvang wijdingsplechtigheid 11.00 uur in de kathedrale St. Jozefkerk te Groningen). Daarmee wordt hij de vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Ron van den Hout is de opvolger van mgr. Gerard de Korte die in februari 2016 benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Levensloop

Cornelis Franciscus Maria van den Hout werd op 11 november 1964 geboren in het Brabantse Diessen. Hij studeerde aan de hogere tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch maar besloot daarna zijn roeping tot priester te volgen. Na zijn studie aan het St. Janscentrum in ’s-Hertogenbosch werd hij op 5 juni 1993 tot priester gewijd. Van den Hout studeerde ruim drie jaar bijbelwetenschappen in Rome en werd daarna pastoor van Drunen en Elshout. In februari 2009 werd hij deken van parochies in het land van Maas en Waal. In mei 2009 promoveerde hij aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen op het bijbelboek Zacharia. Na een pastoorsbenoeming in de Bommerwaard werd Ron van den Hout op 1 februari 2012 benoemd tot vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij docent aan het Sint Janscentrum, de priesteropleiding Rolduc en de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Wapenspreuk

De wapenspreuk van mgr. Van den Hout luidt: In exilio spes (in de ballingschap is er hoop). Daarover zegt mgr. Van den Hout: “In een van de eucharistische gebeden komt voor: ‘Bevestig uw Kerk die in ballingschap is. Maak haar één in liefde en geloof’. Het thema ballingschap is in mijn colleges dikwijls aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan.”


Bonifatiusdagen in Dokkum: ‘Tegendenken’ (9-11 juni)


Editie kerkennacht Leeuwarden 2017

Kom eens kijken in die verschillende mooie kerken. Een kerk is meer dan zomaar een dak en wat muren. Er gebeurt heel veel en mensen doen er ook veel, voor elkaar, voor God en voor de samenleving. Er zijn mensen die vaak het ongeziene werk doen, juist daar waar er anders geen helper is. In een kerk kun je uitwisselen, vieren en delen. En er is veel om te bewonderen en van te genieten.

• De Leeuwarder editie kerkennacht 2017 begint op vrijdagavond 23 juni 19.30 uur in de Rooms Katholieke Dominicuskerk ( Harlingerstraat, Leeuwarden. Met een openingswoord door Addy Stoker voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden. En een informatieve rondleiding door deze prachtige kerk.

• Om 20.45 uur zijn we samen in de Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10) Leeuwarden. Deze kerk is onlangs deels vernieuwd, en we zijn benieuwd hoe het er nu allemaal uitziet..

• Op zaterdagavond 24 juni gaan we verder om 20.30 uur in de Waalse Kerk (Grote Kerkstraat) Leeuwarden. Waar de Remonstrantse gemeente haar plaats heeft gevonden. Het plan is dat er dan een korte vesperdienst zal zijn.

• Om 21.30 uur gaan we dan verder in de Doopsgezinde Kerk (vermaning) aan de Wirdumerdijk te Leeuwarden, waar de expositie van Ds. Hille Vlasman (Giekerk/Oenkerk) te zien is, die hij gemaakt heeft in het kader van zijn nieuwste boek “Vaar naar diep water” Teksten en foto’s uit het boek nodigen uit om met beelden van buiten de innerlijke reis aan te gaan. Een prikkelende uitnodiging om de diepgang in je leven niet te vermijden. In de vermaning wordt de editie 2017 van de kerkennacht afgesloten door een korte viering o.l.v. de predikanten Hille Vlasman en Tjitske Hiemstra en muzikale begeleiding door Arjen Nauta op de vleugel.


Liturgie vieren

Hemelvaart van de Heer

(meer…)


16 juni -Titus Brandsmalezing in Nijmegen


18 juni – 1e heilige Communie


Pelgrimage langs plekken van stilte en bezinning

Ik ontdekte dat ik
minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.

En in die stilte hoorde ik
de stem van God.

(Sören Kierkegaard)

Zonder de gemeenschappen van kloosters en kerken zouden Leeuwarden en Friesland er heel anders uitzien. Het thema Iepen Mienskip van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad is daarom een uitnodiging voor kerken om te laten zien dat die aloude mienskip nog steeds in de samenleving aanwezig is. Ook is het een prachtige kans om als kerken present te zijn en te laten zien wie wij zijn en wat wij te bieden hebben.

Een groep mensen vanuit verschillende kerken in Leeuwarden heeft elkaar gevonden in de wens om binnen de hectiek van alle activiteiten rond Culturele Hoofdstad aandacht te schenken aan de ook aanwezige behoefte aan rust, stilte en bezinning. Deze groep werkt aan een boekje met een stadswandeling langs plekken van stilte en bezinning.

Het boekje wordt uitgegeven in de reeks stadswandelingen van het Historisch Centrum Leeuwarden. Vanuit de waarden: stilte, rust, bezinning, bezieling, vrede, verbinding, ontdekken en ontmoeting (met mijzelf, de ander, God) wil de werkgroep zoveel mogelijk mensen – jong of oud, gelovig of niet gelovig, uit binnen- of buitenland – in aanraking laten komen met rust- en stilteplekken in het centrum van Leeuwarden en enkele daarbuiten. Daarnaast zullen enkele wandelingen worden georganiseerd.

In het boekje worden naast een (historische) beschrijving van het gebouw ook de geloofsgemeenschappen beschreven die van deze gebouwen gebruik maken. Door bezinnende teksten in het boekje op te nemen, worden wandelaars gestimuleerd hierover na te denken.

Het boekje zal ook ondersteund worden door een app waarin onder andere actuele en aanvullende gegevens rond openingstijden en activiteiten van de kerken staan opgenomen. Het is de bedoeling dat dit boekje tijdens de start van Tsjerkepaad op 24 juni 2017 wordt gepresenteerd.

Voor het realiseren van dit boekje is veel geld nodig. Gelukkig is door een aantal kerkelijke fondsen en de gemeente Leeuwarden al een financiële bijdrage toegezegd. Maar er is nog niet genoeg om van start te kunnen gaan. Het zou mooi zijn als vanuit de Leeuwarder kerken mensen hun steun toezeggen aan dit project.

Hoe kunt u dit boekje bestellen?
Dat kan door in te schrijven op een boekje door minimaal € 7,50 (maar liever meer) toe te zeggen op een inschrijfformulier dat vanaf januari in de kerk ligt. Een gift is ook mogelijk: NL63 INGB 0000865678, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden o.v.v. Pelgrimage.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Caroline Doelman, tel. 058 2162639, e-mail: kerkindestad058@gmail.com


Het nieuwe ‘Onze vader’

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.


Kerkvenster
Zo gek nog niet

Maria Lichtmis
Vitushof-Columbarium