Kalender
  • 3 september 2016 19:00Ontmoeting na de viering in Dominicuskerk met vakantiefoto's
  • 4 september 2016 11:00Ontmoeting in Bonifatiuskerk na de viering met vakantiefoto's
  • 5 september 2016 09:00Kerschoonmaak Dominicuskerk
  • 6 september 2016 08:30Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk
AEC v1.0.4 Een nieuw agenda-overzicht volgt eind augustus
Kiosk
Parochie op Facebook

Welkom op de website van de Titus Brandsma Parochie

De Titus Brandsma Parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Een geloofsgemeenschap die ruimte schept voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Ontmoeten in vakantiesfeer

Ontmoeten op zaterdag 3 september 2016 om 19:00 uur in de Dominicuskerk

U wordt van harte uitgenodigd om na de zomervakantie elkaar weer te ontmoeten om vakantiebelevenissen uit te wisselen. Dat doen we na de viering op deze zaterdag onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers en/of een broodje.

Om op deze zaterdag de vakantiestemming weer een beetje terug te halen, zouden we graag de meest bijzondere, leuke, mooiste,gekste foto(s) digitaal van u willen ontvangen. Opsturen kan tot en met 28 augustus a.s. De foto’s kunt u mailen naar: janlbijlsma@gmail.com of naar kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl

Wij maken er dan een doorlopende dia-show van op een scherm in de kerk.

Daarnaast lijkt het ons leuk als u op een A4tje voor de helft een vakantiefoto print of plakt met als onderwerp: (bijzondere) ontmoeting. Op de andere helft typt u een korte uitleg. Het lettertype moet niet te klein zijn. Wij stellen voor om minimaal een 16-punts grootte aan te houden.

Deze A4-tjes kunt tot en met zondag 28 augustus a.s. inleveren in het Titus Brandsma Huis.Alle ingeleverde A4-tjes worden opgehangen in de Dominicuskerk.

Beraad Gemeenschapsvorming


Nieuwe activiteiten, lezingen en cursussen in het Titus Brandsma Huis – najaar 2016

CS1-TBH curssussencursusboekje 2016 najaar voorkant_1Het cursusboekje met alle cursussen en lezingen voor het najaar ligt weer op de informatietafels achterin de kerken.
Voor de digitale versie klikt u op de link: cursusboekje najaar 2016. Voor alleen de activiteiten in september, klikt u op de link: september-activiteiten.

Alle activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld. Informatie, data, of u zich al dan niet moet opgeven en wat de kosten zijn, ziet u bij de betreffende cursus vermeld.
Wij hopen dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele bijeenkomsten zullen vinden.

Dinsdag 13 september: Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording
Speciaal deze lezing van Willem Marie Speelman willen we hier noemen omdat die al op 13 september a.s zal plaatsvinden. Geef u op en zet het in uw agenda!

Rode draad door het boek  ‘Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording’ is de naam van God, die zich geopenbaard heeft als de Aanwezige. Of en in hoeverre God bestaat mag een open vraag blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen en doen. De christelijke traditie probeert zijn aanwezigheid tastbaar te maken in verschillende vormen, zoals de heilige schrift, heilige mensen, iconen en sacramenten.

Spiritualiteit is de discipline die ervoor waakt dat God niet opgeborgen wordt in een woord, een mens, een beeld of een gebaar. Maar de spiritualiteit bevestigt met vertrouwen dat God in dát woord, díe mens, dát beeld en dát gebaar aanwezig is. En ook in andere woorden, andere mensen, andere beelden en andere gebaren. “Alles in allen”, zegt Paulus. God wijkt voor iedere beperking en blijft volgens het dankgebed van Jezus “voor wijzen en verstandigen verborgen”. Maar aan mensen die eenvoudig worden, kan Hij zich zomaar laten kennen als deGene die hen nader tot zichzelf en tot elkaar brengt.

Willem Marie Speelman is universitair docent spiritualiteit aan de Tilburg School of Catholic Theology en directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Hij schreef onder meer Om de hele wereld (Valkhof 2010), God aan den lijve ondervinden (Discoverybooks 2012), Levende franciscaanse spiritualiteit (Berne Media 2013), Leven met Franciscus (Boekencentrum 2013) en Rijk leven zonder bezit (Boekencentrum 2014).

Inleider:            drs. Willem Marie Speelman
Datum:             dinsdag 13 september
Aanvang:          20.00 uur
Kosten:            5 euro(inclusief koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl


Nieuwe opzet diocesane toerusting en data


Vervolgbijeenkomst Laudato Si op 27 september


Diaconaal Platform Leeuwarden

Vanuit het diaconaal platform Leeuwarden is er een pilot in de wijk Aldlân. Er is een samenwerking tussen het sociale wijkteam en vrijwilligers van de verschillende kerken in Leeuwarden. Wanneer het sociale wijkteam een hulpvraag heeft die zij niet in kunnen vullen (te kostbaar, denk aan bezoekwerk, boodschappen doen, kleine klusjes doen, praten over levensvragen, vervoer naar ziekenhuis of therapeut etc.) wordt gekeken of er vrijwilligers in de wijk zijn die dit willen doen.

Er zijn twee contactpersonen, die vraag en aanbod koppelen. Ook de Titus Brandsma Parochie wil daaraan meewerken. Wanneer u hieraan wilt meedoen, kunt u dat doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst (06-12804205 of gmh.kamsma@gmail.com)

 


Kleurrijke viering op 21 september

In de Vredesweek op 21 september organiseert Kleurrijk Fryslân in Leeuwarden samen met de wijkgemeente Cammingaburen ‘s avonds een Kleurrijk Vieren.

Info via www.kleurrijkfryslan.nl

 


Oecumenische viering 25 september in de Schakel

In de Schakel (Havingastate 7) is er op 25 september om 11.00 uur een oecumenische viering.  Deze wordt voorbereid vanuit de Protestantse gemeente Leeuwarden, locatie de Schakel, de Titus Brandsma Parochie en het Leger des Heils.


Mariaprocessie door oude binnenstad Leeuwarden

Zondag 18 september 2016 vindt in Leeuwarden voor de derde maal de buiten-processie plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden, een eeuwenoud genadebeeld van Maria, waaraan bijzondere gebedsverhoringen worden toe geschreven.

De processie of ommegang volgt een groot gedeelte van de historische route die bekend is uit de late Middeleeuwen. De processie begint om 15.15 uur bij de St. Bonifatiuskerk en eindigt in de St. Dominicuskerk. Zij gaat langs die plaatsen waar eens de oude katholieke schuilkerken stonden en via de Oldehove, de toren van de voormalige kathedraal waarvan, evenals bij het passeren van alle andere kerken op de route, de zware klokken geluid zullen worden. Op het plein voor de Oldehove wordt het aloude lied “Maria roem der trouwe stad” gezongen. Leden van het kapittel en andere pastores alsmede een groot aantal misdienaars en vaandeldragers lopen mee.

Parochiële koren en de gecombineerde korpsen ‘Ons Genoegen‘ uit Marsum en ‘Euterpe‘ uit Beetsterzwaag verlenen, net als voorgaande jaren, hun medewerking.

Zoals het nu staat zal dit jaar voor het eerst ook een groot korps van buiten onze provincie met hun specifieke processiemarsen onze ommegang opluisteren. Het is de meer dan tachtig leden tellende, “Koninklijke Harmonie Roermond“, het oudste harmonieorkest van Nederland. “de Keuninklikke” is opgericht in 1775.

Aansluitend aan de processie door de stad zal in de St. Dominicuskerk het Maria-lof (Mariaviering) worden gehouden. De processie door de stad gaat alleen door als de weersomstandigheden dit toelaten.

Het processiecomité van Leeuwarden


Collecte Vredesweek

In het weekend van 17 en 18 september is de collecte voor de vredesweek, met de verkoop van de vredeskranten.

Namens de werkgroep VOM, Gerdy Hahn


Herdenking eerste reformatorische kerkdiensten in Leeuwarden 450 jaar geleden

Dit willen we vieren op zondag 11 september a.s.om 15.00 uur  in de Sint-Bonifatiuskerk.
Liturg: Ds. Margarithe Veen (voorzitter van de Raad van kerken Friesland)
Medewerking: Hindrik van der Meer met het Kwartettekoor, Lammert de Hoop (historicus) en Ds. Sytze Ypma (incognito)
Preek: Peter Vermaat (Katholiek theoloog, bekend as theatermaker en professioneel verteller)

Toelichting
Op 6 en 7 september 1566 – 450 jaar geleden – had de beeldenstorm plaats in Leeuwarden. Op 8 en 9 september hebben ex-priesters reformatorische preken gehouden in de St. Vitus kerk bij de Oldehove.

In 2016 willen wij als Christenen uit diverse tradities (Lutheranen, Calvinisten, Rooms-Katholieken en Doopsgezinden) deze gebeurtenissen herdenken. Het zijn geen zaken om trots op te zijn. Deze gebeurtenissen kunnen beter worden gezien als een niet meer te voorkomen ramp: de hervorming van de kerk was in die tijd niet mogelijk. En toen scheurde de kerk …

Maar deze ramp heeft ook positieve gevolgen gehad voor de bezinning op ons geloven en onze tradities. Al te simpele voorstellingen van zaken zijn na die tijd doorbroken. Daarom denken wij dat het goed is om bij deze gebeurtenissen stil te staan. Wij willen die een plaats geven op een manier dat het ons in 2016 verder op weg helpt. In de viering zal de nadruk liggen op teksten, liederen en gedichten die ons met elkaar verbinden.

De viering bestaat uit Friese en Nederlandse elementen (met vertalingen).


Open dag Aanloophuis op 10 september


Openstelling kerken buiten de vieringen

DominicuskerkDe St. Dominicuskerk aan de Harlingerstraat is voor bezichtiging of voor een moment van stilte opengesteld op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.bonifatius foto Siegfried

De St. Bonifatiuskerk aan de Voorstreek was altijd al geopend op zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur, maar is nu ook op de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur open.


Kerkdienst MCL zoekt beddenrijders

 Steek je graag de handen uit de mouwen, zoek je inspiratie door luisteren, zingen én doen:

Kom dan de beddenrijden in het MCL.

Iedere zondag om 10.15 uur is er een korte oecumenische viering in het MCL. Een inspirerende groep mensen, meest ouderen, komt in wisselende samenstelling bij elkaar. Om er te komen hebben ze de handen en voeten van vitale medemensen nodig.

Onze vier groepen beddenrijders hebben hard versterking nodig.

Wij vragen: de bereidheid om eens per vier weken van 9.15 uur – 12.00 uur op zondagmorgen in een groep van ongeveer 15 mensen revalidanten uit Revalidatie Noorderbreedte ( vroeger Bornia Herne) en patiënten uit het MCL te begeleiden naar de kerkdiensten.

Wij bieden: Een vaste groep enthousiaste vrijwilligers, die samen met de patiënten, deel nemen aan muzikaal en inhoudelijk goed verzorgde diensten, met een gezellig koffiemoment na afloop.

Aanmelden: Graag ontvangen we uw mailtje op emailadres Eline.Alkema@znb.nl of telefoonnummer 058-2866282 ( secretariaat Geestelijke Verzorging, soms antwoordapparaat)


Friese Kerkendag dit jaar in Harlingen op 2 oktober a.s.


Nieuwe versie ‘Onze Vader’


Kerkvenster
Zo gek nog niet

1e H Communie
Vitushof-Columbarium