Kijk hier voor alle foto's

Tijdens een goedbezochte plechtige eucharistieviering op zondag 28 mei 2017 verrichtte de apostolisch nuntius in Nederland, Mgr. Aldo Cavalli, de proclamatie van de Sint Franciscusbasiliek. Door de pauselijke bul voor te lezen maakte hij officieel bekend dat paus Franciscus de parochiekerk te Bolsward de waardigheid van basilica minor had verleend. Met het in de basiliek plaatsen van de traditionele eretekens – tintinnabulum en conopeum – werd dit moment gemarkeerd.

De eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr. Wellen, de diocesaan administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Pater J.S.C. Stolk ofm en pastoor J.R. Van der Wal vierden als voormalige pastoors van Sint Franciscusparochie mee, net als een ruime vertegenwoordiging van de orde der Minderbroeders Franciscanen, Commissaris van de Koning Arno Brok, gedeputeerde Sander de Rouwe en locoburgemeester Maarten Offinga.

Mgr. Aldo Cavall leest het pauselijk decreet voor

Mgr. Aldo Cavall leest het pauselijk decreet voor

Friese Titus Brandsma-mis

Alle koren van de Sint Franciscuslocatie verleenden samen hun medewerking aan de proclamatieviering die viel op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden, de devotie die hoort bij het uit de 13e eeuw stammende Mariabeeld in de basiliek. Het Gloria, Sanctus en Agnus Dei werden gezongen uit de Friestalige Titus Brandsma-mis van de in 2003 overleden componist Sietze Koopmans. Dirigenten waren Cecilia Bekema en Erwin de Ruijter, organiste was Boudien Janssen-Terbraak.

Waardecheque van PCI

Aan het einde van de viering overhandigde Dominicus Kamsma, voorzitter van de Parochiële Charitas Instelling (PCI) in de parochie, een waardecheque van € 1.000,- aan pastoor Bultsma. De cheque is te besteden aan een diaconaal opbouwproject in de Zalige Titus Brandsmaparochie dat de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen bevordert.

Kledingbus gezegend

Hierna werd buiten op het kerkplein de Kledingbus gezegend door Mgr. Cavalli. Hij sprak het zegengebed uit en besprenkelde de bus zowel van binnen als van buiten met wijwater. De Kledingbus is een initiatief van de diaconaal opbouwwerker in de parochie, Kees van Kordelaar, en is mede mogelijk gemaakt door de PCI.

De Kledingbus zal diverse dorpen en wijken in de gemeente Súdwest-Fryslân bezoeken. Er zullen kleding, speelgoed en boeken voor een klein prijsje te krijgen zijn, maar er is ook vooral ruimte voor een kopje koffie, zodat men nieuwe contacten kan opdoen. In de Kledingbus kunnen ook mensen aan de slag met afstand tot de arbeidsmarkt om zo weer ervaring op te doen.

Aansluitend was er een receptie voor alle aanwezigen in hotel De Groene Weide. Vervolgens werd in besloten kring een herinneringsoorkonde getekend door Mgr. Wellen en Mgr. Cavalli.

Basilica Minor

Met het verheffen van Sint Franciscuskerk tot Basilica Minor onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.

Er is gekeken naar de kwaliteit en de omvang van de liturgie maar ook naar die van de catechese en de diaconie. Pastores, parochiebesturen, de locatieraad en de Parochiële Caritas Instelling hebben in Bolsward samen met vele parochianen door de jaren heen gezorgd voor een uitgebreid kerkelijk leven met maatschappelijke relevantie. De laatste jaren is daarbij een accent gelegd op de armoedebestrijding.

Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu het pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. De Sint Franciscusbasiliek heeft een eigen wapen en er zijn een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die beide duiden op de bijzondere band met de paus.

De geloofsgemeenschap zal voortaan een aantal extra feestdagen vieren, waaronder de verjaardag van de verkiezing van de paus. Tevens zal men zich moeten blijven inspannen om het kerkelijk leven vitaal en betekenisvol te houden. Veruit de meeste basilieken in de wereld hebben de titel Basilica Minor. Basilica Maior zijn alleen de vier grote basilieken te Rome, zoals de Sint Pieter en de Maria Maggiore en twee kerken te Assisi. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kende tot nu toe geen Basilica Minor.

Zalige Titus Brandsmaparochie

De Sint Franciscusbasiliek is één van de drie kerken van de Zalige Titus Brandsmaparochie. De andere twee kerken zijn de H. Werenfriduskerk in Workum, en de H. Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum. De vierde geloofsgemeenschap van de parochie, in Makkum, heeft na de verkoop van de H. Martinuskerk per 2 april 2017 tijdelijk onderdak gevonden in de Doopsgezinde Kerk aldaar, in afwachting van een definitieve nieuwe huisvesting.

Vieringen binnenkort