Samenvatting Werkplan Zalige Titus Brandsmaparochie 2014

Hieronder de samenvatting van het werkplan van de Zalige Titus Brandsmaparochie.
 
Het volledige werkplan kunt u hier downloaden.
 
De komende 10 jaar is de voornaamste uitdaging voor onze parochie het maken van de overgang naar een nieuwe, jongere generatie. Daarom willen we mensen opzoeken waar ze zijn, ze in contact brengen met de rijkdom van het Evangelie en de liefde van God, en ons ontwikkelen tot een meer diaconale geloofsgemeenschap die actief bijdraagt aan de leefbaarheid van onze maatschappij, met name voor de meest kwetsbare mensen. Het werkplan geeft weer wat we daar in 2014 concreet aan gaan doen. Hoewel we veel tijd en energie willen steken in nieuwe initiatieven, gaat het andere werk zoveel mogelijk gewoon door. In 2014 zullen we bijzondere aandacht schenken aan het volgende:

Gezinnen:

ieder weekend is er ergens in de parochie een viering die goed aansluit bij de behoeftes van kinderen en jonge gezinnen. Om gezinnen ook in eigen dorp of stad thuis te helpen raken in de geloofsgemeenschap, komt er minimaal 4 keer per jaar zo’n viering in elke geloofsgemeenschap. Voor de allerjongsten (kinderen tot 4 jaar)ontwikkelen we een nieuwe manier van vieren. Op alle locaties hebben we aandacht voor het contact met de katholieke basisscholen. We willen proberen meer gezinnen in de parochie te bereiken, om te luisteren naar hun vragen en verlangens ten aanzien van onze parochie. Er komt in alle geloofsgemeenschappen extra aandacht voor het gaan meedoen van kinderen die hun Eerste H.Communie zullen ontvangen. 

Jongeren:

voor de beide groepen jongeren die in november 2014 het H.Vormsel willen ontvangen komt er een aanbod om elkaar regelmatig te blijven ontmoeten. Daarin ontwikkelen we ook jongerendiaconaat. Het materiaal voor de jongerencatechese wordt bij de tijd gebracht.

Volwassenen, waaronder senioren:

voor alle parochianen bieden we een cursus Opnieuw beginnen aan in de Vastentijd: een soort “opfriscursus” in het geloof. Later dit jaar ontwikkelen de pastores een doorlopend aanbod van catechese, waarvan in elk geval alle volwassenen die direct bij één van onze catecheseprojecten betrokken zijn (door doop, eerste communie of vormsel voor een kind), of die zich voorbereiden op een kerkelijk huwelijk), enkele modules volgen. Specifiek voor ouderen komen er twee mogelijkheden voor gezamenlijke ziekenzalvingen, in Nij Mariënakker en in Bloemkamp. Alle parochianen die dat willen, kunnen zich aansluiten.  

Gastvrijheid en ontmoeting

Meer dan voorheen willen we als parochie gastvrij zijn en mensen ontmoeten. Op alle locaties voeren we projecten uit, die de geloofsgemeenschap verrassend voor het voetlicht brengen in de samenleving. In oecumenisch verband trekken we als kerken samen op om te zorgen dat de kerk niet ontbreekt als dorp of stad ergens vol van is. De PCI blijft de daadwerkelijke armoedebestrijding dragen en zorgt, dat de toegang tot hulp gewaarborgd blijft. Bij het zoeken van bondgenoten hiervoor wordt het komend jaar gewerkt aan een oecumenisch diaconaal platform in Bolsward en een ontmoetingsplek in Workum.

We zoeken toenadering tot mensen, maar dat vraagt ook dat onze parochie zich openstelt voor nieuwe gezichten. We gaan nieuwkomers actiever benaderen, ook jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Alle locatieraden richten zich op een warmer onthaal van gasten. We zoeken wegen om de nood van kwetsbare mensen, dichtbij en verder weg, volop plek te geven in ons midden: in de zondagsviering en het omzien naar elkaar.
Pastoraal team i.s.m. Kees van Kordelaar 10 februari 2014

Vieringen binnenkort