(per 1-11-2021)

Naar rato van wel of geen deelname aan de kerkbalans gelden er 3 tarieven:

  • tarief A (de hoogste voor wie geen kerkbijdrage betaalt),
  • tarief B (een lagere voor wie wel kerkbijdrage betaalt maar minder dan een drempelbedrag).
  • tarief C (de laagste voor wie een kerkbijdrage betaalt gelijk aan of hoger dan een drempelbedrag).

Het drempelbedrag (groot € 123,= ) is afgeleid van 1% van netto bijstandsnorm (1-7-2021: € 1024,76 per maand) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, exclusief vakantiegeld.
Dit drempelbedrag geldt per gezin / woonadres
Het drempelbedrag kan jaarlijks per 1 januari geactualiseerd worden.
Het basistarief C zijn gelijk aan de per 1-1-2016 vastgestelde tarieven.
De kerkbijdrage betaald in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van huwlijk of overlijden is bepalend voor het hanteren van tarief A, B of C.

Uitvaart  
kerkelijke uitvaartdienst en begrafenis vanuit één van de parochiekerken  
Tarief A (150% van tarief C) € 825.00
Tarief B (125% van tarief C) € 687.50
Tarief C (basistarief conform de diocesane regelingen) € 550.00
Tot het tarief behoort: gebruik kerkruimte, voorganger, € 25 bloemen,kruisje, zangkoor locatie of parochie*, organist* en dirigent*  
Bij een uitvaart vanuit Bloemkamp / zorgcentrum is het tarief € 100 lager.  
   
Begeleiding voorganger* in crematorium i.p.v. begrafenis € 110.00
Dit is voor alle tarieven gelijk. NB: de voorganger gaat normaal gesproken niet mee.  
   
Gebedsdienst in een crematorium  
Tarief A (150% van tarief C) € 525.00
Tarief B (125% van tarief C) € 437.50
Tarief C (basistarief conform de diocesane regelingen) € 350.00
   
Mortuarium  
Gebruik mortuarium in Fransiscuskerk Bolsward per opbaring € 80.00
   
Boekjes uitvaart viering  
Boekjes van uitvaartviering kan belanghebbende bij derden betrekken n.v.t.
   
Huwelijk  
kerkelijk huwelijk vanuit een van de parochiekerken  
Tarief A (150% van tarief C) € 825.00
Tarief B (125% van tarief C) € 687.50
Tarief C (basistarief conform de diocesane regelingen) € 550.00
Tot het tarief behoort: gebruik kerkruimte, voorganger, € 25 bloemen,huwelijkskaars, huwelijksbijbel, zangkoor locatie of parochie*, organist* en dirigent*  
   
Gelegenheidsviering  
Uitgangspunt zijn de tarieven bij "huwelijk" doch zijn ook afhankelijk van wensen belanghebbende overleg
Huwelijksjubilea: bij voorkeur vieren tijdens de weekendvieringen. Kosten zijn dan die van de intentie. Echtelieden kunnen hun wensen vooraf kenbaar maken bij het pastoraal team.  > € 15
   
Doop  
Individuele doopviering vrije gift
Gezamenlijke doopviering vrije gift
Het betreft voornamelijk kosten van voorbereiding, gebruik kerkruimte, voorganger, doopkaars en bij gezamelijke doopviering tevens zangkoor locatie of parochie, organist en dirigent  
   
Eerste Heilige Communie  
per persoon € 35.00
Het betreft voornamelijk kosten van voorbereiding zoals: werkboek, missaal, voorbereidings bijeenkomsten en tevens gebruik kerkruimte, voorganger, zangkoor locatie of parochie, organist en dirigent tijdens de viering.  
   
Vormsel  
per persoon en per jaar € 25.00
Uitgangspunt: 2 jaar voorbereiding. Het betreft voornamelijk kosten van voorbereiding zoals: "vuur & vlam", voorbereidings bijeenkomsten en tevens gebruik kerkruimte, voorganger, zangkoor locatie of parochie, organist en dirigent tijdens de viering.  
   
Gebedsintentie  
Vrije gift - richtbedrag: € 15,00
In de gebedsintentie willen wij door ons gebed de persoon of de zaak die ons lief is, laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de eucharistieviering.  
NB: De diocesane regelingen 2015 geven een richtbedrag van € 15 aan. In 2017 en verdere jaren € 1 per jaar verhoging tot het richtbedrag volgens de diocesane regelingen is bereikt.  
   
Reiskosten  
dit is exclusief reiskosten / km € 0.32
   
Zaalruimte en consumpties  
Gebruik van Maria van Sevenwouden zaal Bolsward per dagdeel € 40,00
Gebruik van 't Arkje Witmarsum per dagdeel € 32,00
consumpties parochiezaal Bolsward en 't Arkje Witmarsum - richtbedrag: € 1.00

Vieringen binnenkort