(per 1-1-2016)

1 Verlenen van rechten  
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een volwassengraf(2,20 m x 0,80 m) wordt geheven:  
  a. voor een periode van 20 jaar € 904
  b. voor een periode van 30 jaar € 1,228
  c.voor de verlenging met 10 jaar € 451
1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (1.10 m x 0.60 m) wordt geheven:  
  a. voor een periode van 20 jaar € 451
  b. voor een periode van 30 jaar € 610
  c.voor een verlenging met 10 jaar € 223
1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (1.10 m x 0.60 m) wordt geheven:  
  a. voor een periode van 5 jaar € 122
  b. voor een periode van 10 jaar € 244
  c.voor een periode van 20 jaar € 451
  d. voor een periode van 30 jaar € 610
  e.voor een verlenging met 5 jaar € 122
1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis in de urnenmuur op de begraafplaats te Workum wordt geheven:  
  a.voor een periode van 5 jaar € 180
  b.voor een periode van 10 jaar € 329
  c.voor een periode van 20 jaar € 584
  d.voor een periode van 30 jaar € 1,058
  e.voor een verlenging met 5 jaar € 180
     
2 Begraven, bijzetten herbegraven of opgraven  
2.1 Voor het begraven van een lijk in een volwassengraf wordt geheven:  
  a. voor enkeldiepe graven € 814
  b.voor dubbeldiepe graven € 1,227
2.2 Voor het begraven van een lijk in een kindergraf wordt geheven:  
  a.voor enkeldiepe graven € 408
  b.voor dubbeldiepe graven € 608
2.7 Voor het begraven van een urn wordt geheven € 147
2.8 Voor het bijzetten van een urn in de urnenmuur wordt geheven: € 112
2.10 Voor een door de parochie te verstrekken urnengedenkplaat (excl. graveren) wordt geheven € 147
2.11 Voor het verwijderen van een gedenkteken op verzoek van de rechthebbende, waarbij het recht op het graf niet aan de parochie wordt overgedragen, wordt geheven: € 343
     
3 Toestemming grafbedekking  
3.1 Voor het stichten van een grafkelder voor elke grafruimte ofgedeelte daarvan wordt geheven: € 1,062
3.2 Voor het stichten van een urnenkelder voor elke grafruimte of gedeelte daarvan wordt geheven: € 207
3.3 Voor het verstekken van toestemming ter zake van het plaatsenof vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 32 (Workum) en artikel 33 (Witmarsum) van de begraafplaats reglementen (plaatsenvan een zerk, kruis of ander gedenkteken) wordt geheven: € 26
     
4 Overschrijven van eigen graven en urnennissen  
4.1 Voor het overschrijven van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 23 van de reglementen op naam van een ander in het daartoe bestemde register,wordt een recht per graf of urnennis geheven van: € 48
4.2 Indien meerdere rechten tegelijk op dezelfde persoon wordenovergeschreven wordt voor deze rechten per graf of urnennis geheven: € 11

 

Van toepassing zijnde reglementen:

 • reglement van de R.K. begraafplaats te Witmarsum zoals is vastgesteld door het bestuur van de voormalige Nicolaas van Tolentijn parochie en getekend door het bestuur van deze parochie d.d. 19-7-2012 en goedgekeurd door de Bisschop van Bisdom Groningen - Leeuwarden middels machtiging 2012-185 d.d. 1-11-2012.
 • reglement van de R.K. begraafplaats te Workum zoals is vastgesteld door het bestuur van de voormalige Werenfridus parochie en getekend door het bestuur van deze parochie d.d. 1-10-2012 en goedgekeurd door de Bisschop van Bisdom Groningen - Leeuwarden middels machtiging 2013-205 d.d. 17-12-2013. Hiertoe behoren tevens de volgende bijlagen:
  1. Voorschriften voor het toelaten van graftekens en beplanting.
  2. Grafakte.
 • "29-8-2014: Model Reglement Begraafplaats 2010
  ADDENDUM nieuw artikel 4a -2013
  Aanpassingen Model Reglement Begraafplaatsen Zalige Titus Brandsmaparochie te Witmarsum en Workum zoals is vastgesteld als punt 9.2 in de vergadering d.d. 5-11-2014 van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Nieuwe Artikel 4a lid 1, 2, 3 en 4 zijn in de plaats gekomen van het oude artikel 4a lid 1 en 2."

Vieringen binnenkort